คณะกรรมการ

 1. ที่ปรึกษา
  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  2. รองอธิการบดี
  3. คณบดี
  4. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
  6. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 2. บรรณาธิการ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
 3. กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิตยสถาน
  2. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  6. ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 4. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันมาก
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
  7. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
  8. ดร.นพดล ปรางค์ทอง

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.