คณะกรรมการ

 1. ที่ปรึกษา
  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  2. รองอธิการบดี
  3. คณบดี
  4. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
  6. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 2. บรรณาธิการ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 3. กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิตยสถาน
  2. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  6. ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 4. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
  3. ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
  5. ดร. กมลวรรณ วรรณธนัง
  6. อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง
  7. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร

 

© Copyright 2014 by Institute of research and development. All Rights Reserved.