บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
ผู้อำนวยการ
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
รองผู้อำนวยการ
ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
รองงานบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการ
ดร. กมลวรรณ วรรณธนัง
รองงานบริหารงานบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการ
ผศ. เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
รองงานบริหารงานวิจัย
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววิภาดา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
 
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุธีรา มูลดี
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th