โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบริการวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิจัย
 1. งานสารบรรณ
 2. งานธุรการ
  1. งานประชุม
  2. งานประชาสัมพันธ์
  3. งานอาคารสถานที่
  4. งานประสารงานยานพาหนะ
 3. งานบุคลากร
 4. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
 5. งานบริหารงบประมาณและการเงิน
  1. งานแผนงานและงบประมาณ
  2. งานติดตามประเมินผล รายงาน
  3. งานรายงานประจำปี
 6. งานการเงิน
 7. งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก
  1. งานประกันคุณภาพภายใน
  2. งานประกันคุณภาพภายนอก
  3. งานบริหารความเสี่ยง
  4. งานการจัดการความรู้
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
 1. งานประสานงานบริการวิชาการ
  1. งานประสานงานบริการและ คณะหน่วยงานภายนอก
  2. งานนโยบายและแผนงานบริการ วิชาการ
  3. งานงบประมาณบริการวิชาการ
  4. งานรายงานความเก้าหน้างานบริการ วิชาการ
  5. งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้ วัดงานบริการวิชาการ
 2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ
  1. งานฝึกอบรม
  2. งานสัมมนา
 3. งานสารสนเทศ
  1. งานพัฒนาเว็บไซต์
  2. งานเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
 1. งานประสานงานวิจัย
  1. งานนโยบายและแผนงานวิจัย
  2. งานงบประมาณวิจัย
  3. งานทำสัญญารับทุนวิจัย
  4. งานรายงานความเก้าหน้างานวิจัย
  5. งานประสานงานแหล่งทุนวิจัย
  6. งานกองทุนวิจัย
  7. งานรวบรวมตัวชี้วัดงานวิจัย
 2. งานเผยแพร่งานวิจัย
  1. งานจัดนิทรรศการวิจัย
  2. งานประชุมวิชาการ
  3. งาานนำเสนอผลงานวิจัย
  4. งานลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
 3. งานพัฒนางานวิจัย
  1. งานพัฒนานักวิจัยทุกระดับ
  2. งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th